S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.


ZONEMAP - Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate.

Programul INFOSOC
Contract nr. 123 CEEX / 15.09.2006
Autoritate Contractantă: Centrul Naţional de Management Programe
Perioada de derulare: Octombrie 2006 - August 2008

Proiectul se înscrie în aria tematică Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, ce reprezintă una din cele nouă teme prioritare identificate prin Programul de cercetare şi dezvoltare tehnologică, PC 7, pentru anii 2007 – 2013. Proiectul vizează dezvoltarea durabilă a resurselor funciare, reducerea vulnerabilităţii şi diminuarea impactului negativ al dezastrelor naturale şi a accidentelor industriale. În acelaşi timp, se creează condiţiile de implementare a noilor modele de producţii curate pentru sectorul de exploatare a resurselor şi gestionare a deşeurilor.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

  • Realizarea unui sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate;

Programul de localizare geografică a zonelor afectate din punct de vedere ecologic, utilizând tehnologiile GPS/GIS (sisteme globale de poziţionare şi informaţii geografice), va sta la baza sistemului integrat de asistare electronică a deciziilor în domeniul protecţiei mediului. Drept criteriu de selecţie a metadatelor s-a ales riscul antropic asupra spaţiului intravilan, risc generat de depozitarea necontrolată a deşeurilor. Această tehnologie va oferi suportul pentru controlul localizării şi monitorizării depozitelor ilegale şi va putea fi utilizată ca tehnologie multimedia pentru furnizarea de informaţii video şi audio legate de zonele afectate de poluare antropică.

  • Păstrarea în bune condiţii şi managementul sustenabil al resurselor funciare în concordanţă cu cerinţele dezvoltării durabile socio-economice, prin elaborarea modelelor şi implementarea conceptului “producţii curate” în exploatarea şi administrarea zonelor intravilane;

Pentru promovarea dezvoltării durabile este strict necesară aplicarea unor noi practici de producţie şi consum, bazate pe cele mai avansate cunoştinţe ştiinţifice, mai ales a celor ecologic viabile. Conceptul de producţii curate abordează problema poluării pe noi principii, ţinând cont de capacitatea de suportare a mediului la agresiunea antropică. Proiectul oferă soluţii tehnice, metodologice şi tehnologice pentru implementarea conceptului “producţii curate”. Prin elaborarea modelelor de producţii economic eficiente şi sănătoase pentru mediu se va asigura, de asemenea, managementul integrat al deşeurilor, precum şi schimbarea atitudinii cetăţenilor faţă de mediu şi resursele naturale, prin generarea de alternative financiar atractive în spiritul dezvoltării durabile.

  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zonele ecologic sensibile.

Proiectul va contribui la dezvoltarea nivelului de educaţie şi conştientizare a cetăţenilor în domeniul conservării resurselor şi managementului deşeurilor, în spiritul protecţiei spaţiului intravilan, prin instalarea unui sistem electronic de informare a cetăţenilor de tip „Info-kiosk” , pentru accesul liber la prevederile acquis-ului comunitar în domeniu. Implementarea proiectului va avea efecte pozitive asupra întregii comunităţi din zonele afectate, contribuind la îmbunătăţirea nivelului de trai atât prin sporirea veniturilor obţinute din restructurarea zonelor degradate, cât şi prin creşterea atractivităţii din punct de vedere turistic.


Copyright (C) 2007  -  S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.
Suceava, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod poştal: 720066, tel./fax: +40 230 523810
Web: www.ssi-bucovina.ro,   E-mail: office@ssi-bucovina.ro